hlavička

adresa  firmy:
Tabule  27
691 53  Tvrdonice

adresa  provozovny:
Slovácká  3223/83
690 02  Břeclav

telefon/fax:
519 321 753
519 322 397

telefon
519 326 612
519 330 759

Milan  Veselý
majitel  firmy
606 552 707
milan@vesely.bvx.cz

Jakub  Luňák 
vedoucí  IČ
607 943 983
lunak@vesely.bvx.cz

Josef Zůl 
vedoucí  projekce
724 085 195
zul@vesely.bvx.cz

ÚVOD O FIRMĚ REFERENCE SLUŽBY KONTAKTY
Předmět  činností  firmy
je zaměřen na komplexní soubor prací, činností a služeb při přípravě a realizaci staveb všech oborů. Popis jednotlivých prací, služeb a činností:
 • zpracování všech  stupňů projektových dokumentací  všech oborů
 • projednání jednotlivých  stupňů dokumentací v územním, stavebním, vodohospodářském a kolaudačním řízením resp. uvedení stavby do zkušebního provozu
 • zpracování zadávací dokumentace , obchodních a technických podmínek  zák. č. 1327/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
 • organizace a administarce výběrových řízení  dle očekávaných finančních nákladů
 • a plně v souladu se zákonem                                         
 • zastupování objednatele v případných odvolacích řízeních všeho možného druhu
 • zpracování všech podkladů pro dostupné možné zdroje dotací z ČR a EU  (MMR, JmK, SFŽP ČR, OPI , OPŽP , Mze, SFDI. SIF vč. předložení na příslušné resorty
 • se zárukou na dokladovou a projektovou úplnost dle směrnic jednotlivých dotačních titulů
 • výkon inženýrské činnosti, technické pomoci a konzultační činnosti od zahájení přípravy  až po kolaudaci
 • práce s pozemky
 • zpracování kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen, směnných smluv aj. včetně projednání těchto smluv a zabezpečení všech podkladů a vložení
 • do katastru nemovitostí
 • zabezpečení zpracování znaleckých posudků
 • zabezpečení zaměření dané lokality odbornou geodetickou firmou
 • zabezpečení výběru dodavatele hydrogeologického průzkumu ke stanovení regulativů pro zakládaní rodinných domů•    výkon stavebního dozoru v plném rozsahu
 • vedení veškeré spisové agendy, která bude po ukončení stavby protokolárně předána investorovi
 • příprava všech podkladů ke kolaudaci
 • zabezpečit projednání stavby v kolaudačním řízení ukončeného získáním kolaudačního rozhodnutí v požadovaném termínu  
 • pořizování  fotodokumentace před zahájení prací a v průběhu výstavby
 • v digitální podobě a předání fotodokumentace na CD nosičích  investorovi popř.
 • i jiným subjektům
 • výkon inženýrské činnosti, technické pomoci a konzultační činnost
 • uvedení staveb do zkušebního provozu a následná kolaudace
 • konzultační a poradenská činnost ve stavebnictví
 • zajištění odhadů nemovitostí, geodetické vytýčení a zaměření pozemků
 • řízení provozu kanalizací a čistíren odpadních vod
 • realizační práce na veřejných vodovodech
 • zastupování objednatele ve všech činnostech
 • zpracování provozních řádů kanalizace
 • zpracování kanalizačních řádů
 • zpracování provozních řádů ČOV
 • zpracování majetkové a provozní evidence kanalizací a ČOV
 • výpočet pořizovacích cen  vodovodů, kanalizací a ČOV
 • provozování kanalizací a ČOV

Veškeré úsilí  naší firmy vždy směřuje  k úplné spokojenosti zákazníka 
a ve své podstatě nabízíme  ucelený komplex prací a činností nebo jejich etapovité řešení.
paticka